iRoad-Forum

Terug naar het Forum


Rechten en plichten van Forumleden.


De Mensenrechten zijn van mening dat je niet discrimneerd mag worden m.b.t. geslacht, genderidentiteit en-expressie; ras; leeftijd; nationaliteit; godsdienst en levensovertuiging; politieke overtuiging; seksuele gerichtheid; burgerlijke staat; handicap of chronische ziekte. Men kan het met overwegend de meeste gronden enkel eens zijn echter godsdienst,levensovertuiging en politieke overtuiging mag en moet men in vele gevallen discrimneren.
Mensen met een overtuiging die totaal geen respect en tolerantie tonen jegens anderen en die in principe de Mensenrechten schenden door hun religeuze en of politieke ovetuiging verdienen geen wederkerig respect.

M.b.t. seksuele gerichtheid kan men vraagtekens hebben immers pedofilie is ook een seksuele gerichtheid en zo ziet men maar weer dat niet over alles goed is en wordt nagedacht door onze wet regelgevers.
Je morele kompas bepaald je fatsoen.

Lang verhaal kort: Op het iRoad-Forum geldt m.b.t. het posten van reacties maar 1 regel en dat is: ďbij geweld, bedreiging, discriminatie van geslacht, genderidentiteit en-expressie; ras; leeftijd; nationaliteit; seksuele gerichtheid; handicap of chronische ziekte wordt je account verwijderenĒ. Buiten die 1 regel mag, kan en moet alles gezegd kunnen worden.

Dan nu het lange verhaal omwille van wet en regelgeving.

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het iRoad-Forum.

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het iRoad-Forum, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

3. Door uw gebruik van het iRoad-Forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. De Consumentenbond heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.

4. U mag het iRoad-Forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen, zoals de Media (Dag en weekbladen, Radio en TV enz.) naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.

5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de iRoad-Forum gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de iRoad-Forum. Lezers van het iRoad-Forum moeten bijzonder voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Dit is vooral van belang bij adviezen op financieel en medisch gebied, waarvoor altijd een deskundige en professionele adviseur dient te worden geraadpleegd.


Hergebruik van bijdragen


6. Door het gebruik van het iRoad-Forum geeft u het iRoad-Forum de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in uitgaven (tijdschriften, boeken, websites, elektronische nieuwsbrieven, andere gedrukte en digitale media, televisieprogrammaís en andere media). U geeft het iRoad-Forum tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. iRoad-Forum is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.

7. Het is andere partijen dan iRoad-Forum niet toegestaan bijdragen op het iRoad-Forum te kopiŽren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van de iRoad-Forum als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan iRoad-Forum, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van iRoad-Forum samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het iRoad-Forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht 9. iRoad-Forum is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het iRoad-Forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.

8. iRoad-Forum sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het iRoad-Forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.

9. iRoad-Forum wordt beheerd door iRoad-Forum. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

10. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.

13. Door gebruik van het iRoad-Forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van de iRoad-Forum in geval iRoad-Forum (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval iRoad-Forum dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

11. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het iRoad-Forum krijgt een gebruiker die zich registreert van iRoad-Forum per e-mail een persoonlijke hyperlink toegestuurd om vervolgens een eigen gekozen wachtwoord te maken. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.

12. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert iRoad-Forum dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. iRoad-Forum is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke hyperlinks, en uit welk gebruik daarvan ook.

13. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient onmiddellijk uw wachtwoord te wijzigingen binnen uw account op onze website.


Gedragsregels.


14. Bijdragen aan het iRoad-Forum worden geplaatst zonder tussenkomst van de iRoad-Forum. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.

15. iRoad-Forum behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van de wet en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Dat kan het geval zijn bij: discriminerende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren. het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker. het gebruik van een andere taal dan het Nederlands, Duits en het Engels. het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciŽle links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen. het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic. het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon. bedreiging en of gewelduitingen tegenover andere gebruikers. oproepen tot geweld in het algemeen. het plaatsen van enquÍtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook. het zich voordoen als een andere persoon. het plaatsen van commerciŽle boodschappen. onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.


Let bij plaatsing op:


de forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp. formuleer een duidelijke titel bij je bericht. plaats je bericht maar op ťťn plek binnen het forum. wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt. de lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers. het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan. Omgang met moderators Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie. Wees respectvol richting moderators en de webmaster. Volg altijd de aanwijzingen van moderators en webmaster op.

16. Het plaatsen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het iRoad-Forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het noemen van de bron zelf, eventueel voorzien van een link naar (uitsluitend) de voorpagina van de betreffende website.

17. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het iRoad-Forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.


Persoonlijke gegevens


18. U verstrekt persoonlijke gegevens aan de iRoad-Forum wanneer u zich registreert als deelnemer aan het Consum iRoad-Forum er u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het iRoad-Forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.


19. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van de iRoad-Forum, waaronder begrepen de toezending van onze e-mailnieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-mailnieuwsbrief, kunt u dit laten weten via een formulier op onze website. Zie verder het A.V.G.


Klachten


20. Als u op het iRoad-Forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.

21. U kunt uw klacht kenbaar maken onze website via de knop `report`. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door iRoad-Forum.

Download versie PDF

Team iRoad


Terug naar het Forum